VII Міська виставка 2015

Шановні колеги,

прошу проголосувати за роботи наших колег (перейти за посиланнями – натиснути кнопку «Мені подобається» і залишити коментар)
1.     Сидоренко О.В., вчитель української мови та літератури Формування комунікативної компетентності учнів на уроках розвитку зв’язного мовлення
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_specifika_navchalnikh_predmetiv/ukrajinska_ta_rosijska_filologija/formuvannja_komunikativnoji_kompetentnosti_uchniv_na_urokakh_rozvitku_zv_jaznogo_movlennja/34-1-0-1349
2.     Польська Інна Володимирівна. Вивчення української мови та літератури в умовах білінгвістики 
3.     Троян Н.А., вчитель української мови та літератури.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури в умовах компетентнісного навчання
4.     Данилюк О.Г., вчитель української мови та літератури. Використання інтерактивних методів навчання – шлях до розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
5.     Удовіченко Л.П., вчитель української мови та літератури. Формування критичного мислення як одного з чинників акмеологічного підходу в навчанні та вихованні особистості
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_specifika_navchalnikh_predmetiv/ukrajinska_ta_rosijska_filologija/formuvannja_kritichnogo_mislennja_jak_odnogo_z_chinnikiv_akmeologichnogo_pidkhodu_v_navchanni_ta_vikhovanni_osobistosti/34-1-0-1292
6.     Очеретянко Н.А., вчитель української мови та літератури. Використання технології ігромоделювання на уроках української мови

7.     Шеховцова О.А., учитель української мови та літератури. Розвиток інтелектуального потенціалу учнів на уроках української мови та літератури, в позаурочний час в умовах сучасного інформаційного середовища
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_specifika_navchalnikh_predmetiv/ukrajinska_ta_rosijska_filologija/rozvitok_intelektualnogo_potencialu_uchniv_na_urokakh_ukrajinskoji_movi_ta_literaturi_v_pozaurochnij_chas/34-1-0-1284

8.     Федорович О.В., вчитель української мови та літератури. Формування креативних здібностей учнів на уроках української мови та літератури в умовах розвитку інноваційних технологій
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_specifika_navchalnikh_predmetiv/ukrajinska_ta_rosijska_filologija/formuvannja_kreativnikh_zdibnostej_uchniv_na_urokakh_ukrajinskoji_movi_ta_literaturi_v_umovakh_rozvitku_innovacijnikh_tekhnologij/34-1-0-1282

9.     Скігіна Л.М., вчитель української мови та літератури. Мотивація до навчання на засадах гуманної педагогіки на уроках української мови та літератури – як один із шляхів розвитку творчої особистості учня
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_specifika_navchalnikh_predmetiv/ukrajinska_ta_rosijska_filologija/motivacija_do_navchannja_na_zasadakh_gumannoji_pedagogiki_na_urokakh_ukrajinskoji_movi_ta_literaturi/34-1-0-1278

10.                       Дев’ятка Г.В., вчитель української мови та літератури. Формування гуманістичної культури, духовної моралі та загальнолюдських цінностей учнів через сучасні технології навчання на уроках української мови та літератури
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_specifika_navchalnikh_predmetiv/ukrajinska_ta_rosijska_filologija/formuvannja_gumanistichnoji_kulturi_dukhovnoji_morali_ta_zagalnoljudskikh_cinnostej_uchniv/34-1-0-1275

11.                       Муковоз О.І., керівник РМЦ вчителів української мови та літератури Ленінського району м.Запоріжжя. Формування мовленнєвої компетентності під час підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_tekhnologiji_ta_upravlinnja/tekhnologiji_ta_upravlinnja/formuvannja_movlennevoji_kompetentnosti_pid_chas_pidgotovki_uchniv_do_zovnishnogo_nezalezhnogo_ocinjuvannja_z_ukrajinskoji_movi/33-1-0-1011

12.                       Муковоз О.І., вчитель української мови та літератури. Діяльність блогу учнівського центру самоврядування «Дисципліна і порядок» як складової системи виховної роботи Запорізького колегіуму «Елінт»
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_interaktivne_seredovishhe/interaktivne_seredovishhe/dijalnist_blogu_uchnivskogo_centru_samovrjaduvannja_disciplina_i_porjadok_jak_skladovoji_sistemi_vikhovnoji_roboti_zaporizkogo_kolegiumu_elint/51-1-0-770

13.                       Мазакова О.А., вчитель української мови та літератури. Блог класу як форма взаємодії вчителя і класного коллективу
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_interaktivne_seredovishhe/interaktivne_seredovishhe/blog_klasu_jak_forma_vzaemodiji_vchitelja_i_klasnogo_kolektivu/51-1-0-768

14.                       Гулая С.В., вчитель російської мови та зарубіжної літератури. Доновська І.В., вчитель української мови та літератури. Білінгвальний підхід до вивчення споріднених мов слов’янського походження (на уроках  української та російської мов  у 5 класі)
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_didaktichne_napovnennja/didaktichne_napovnennja/bilingvalnij_pidkhid_do_vivchennja_sporidnenikh_mov_slov_janskogo_pokhodzhennja/52-1-0-1339

15.                       Охріменко О.М., вчитель української мови та літератури. Впровадження контрольно - навчальних тестів для моніторингу якості знань учнів з української літератури
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_didaktichne_napovnennja/didaktichne_napovnennja/vprovadzhennja_kontrolno_navchalnikh_testiv_dlja_monitoringu_jakosti_znan_uchniv_z_ukrajinskoji_literaturi/52-1-0-1333

16.                       Воробйова Л.Б., вчитель української мови і літератури. Соціокультурний підхід вивчення української мови
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_didaktichne_napovnennja/didaktichne_napovnennja/sociokulturnij_pidkhid_vivchennja_ukrajinskoji_movi/52-1-0-802

17.                       Сергєєва Ю.Ю., вчитель української мови та літератури. Ігрові лінгвістичні завдання як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках української мови
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_didaktichne_napovnennja/didaktichne_napovnennja/igrovi_lingvistichni_zavdannja_jak_zasib_aktivizaciji_piznavalnoji_dijalnosti_na_urokakh_ukrajinskoji_movi/52-1-0-797


18.                       Рибалка Т.В., учитель української мови та літератури. Мотивація пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку й реалізації учня
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_didaktichne_napovnennja/didaktichne_napovnennja/motivacija_piznavalnoji_dijalnosti_jak_zasib_samorozvitku_j_realizaciji_uchnja/52-1-0-779

19.   Колектив авторів: Кілєва О.А., Колесник Н.М., Курило Н.В., Руденко О.А.,Рєутова Н.М., Тур В.П., вчителі української мови та літератури. Збірник текстів із завданнями для перевірки різновидів мовленнєвої діяльності на уроках української мови
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_didaktichne_napovnennja/didaktichne_napovnennja/zbirnik_tekstiv_iz_zavdannjami_dlja_perevirki_riznovidiv_movlennevoji_dijalnosti_na_urokakh_ukrajinskoji_movi/52-1-0-778
20.                       Рябченко Р.Т., вчитель української мови та літератури. Формування загальнолюдських цінностей на уроках української мови та літератури та в позаурочний час

Публікація досвіду роботи вчителів української мови на Вистаку-2016

Тема досвіду: «Білінгвальний підхід до вивчення споріднених мов слов’янського походження (на уроках української та російської мов у 5 класі)»
Інформація про авторів досвіду
Гулая Світлана Володимирівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступеню № 100 Запорізької міської ради Запорізької області, директор –Доновський Сергій Миколайович,
Доновська Ірина В’ячеславівна, вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.
Запорізький навчально-виховний комплекс № 109 Запорізької міської ради Запорізької області, директор - Углова Марина Миколаївна,
Рекомендації щодо оформлення конкурсної роботи
1) вкажіть тему номінації та секції (при наявності);
2) вкажіть тему номінаційної роботи;
3) вкажіть ПІБ автора(авторів) розробки, посада;
4) оберіть фото для ілюстрації роботи, розмістіть його на титульній сторінці на червоному фоні.

Структура роботи
1.    Титульна сторінка (додаток в електронному вигляді «Титульна сторінка», зразок).
2.    Опис досвіду.
3.    Додатки.

Немає коментарів:

Дописати коментар